DataSource.NET  7.1.12.29475-aead280
Caplin.DataSource.Messaging.IMessageFactory Member List

This is the complete list of members for Caplin.DataSource.Messaging.IMessageFactory, including all inherited members.

CreateContainerMessage(string subject)Caplin.DataSource.Messaging.IMessageFactory
CreateGenericMessage(string subject)Caplin.DataSource.Messaging.IMessageFactory
CreateJsonImageMessage(string subject, string json)Caplin.DataSource.Messaging.IMessageFactory
CreateJsonPatchMessage(string subject, string json)Caplin.DataSource.Messaging.IMessageFactory
CreateMappingMessage(string subject, string mapping)Caplin.DataSource.Messaging.IMessageFactory
CreateNewsMessage(string subject, string headline, string storyReference, string newsDateTime)Caplin.DataSource.Messaging.IMessageFactory
CreatePageMessage(string subject, int maxColumns, int maxRows)Caplin.DataSource.Messaging.IMessageFactory
CreatePermissionMessage(string subject, string key)Caplin.DataSource.Messaging.IMessageFactory
CreateRecordType1Message(string subject)Caplin.DataSource.Messaging.IMessageFactory
CreateRecordType2Message(string subject, string type2Indexfield, string type2IndexValue)Caplin.DataSource.Messaging.IMessageFactory
CreateRecordType3Message(string subject)Caplin.DataSource.Messaging.IMessageFactory
CreateStatusEvent(SubjectStatus status, string message)Caplin.DataSource.Messaging.IMessageFactory
CreateStoryMessage(string subject, string text)Caplin.DataSource.Messaging.IMessageFactory
CreateSubjectErrorEvent(string subject, SubjectError error, params SubjectErrorFlags[] flags)Caplin.DataSource.Messaging.IMessageFactory
CreateSubjectStatusEvent(string subject, SubjectStatus status, string message)Caplin.DataSource.Messaging.IMessageFactory
CreateWrapperMessage(string subject)Caplin.DataSource.Messaging.IMessageFactory

Generated on Fri Feb 14 2020 17:46:10 for DataSource.NET